Dla sektora bankowego obecny rok związany jest w szczególny sposób z wprowadzeniem wielu regulacji, zarówno w zakresie Unii Europejskiej (gdzie na czoło wysuwają się PSD2 i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), jak i – tylko na obszarze Polski. Skutkuje to zapotrzebowaniem na wyspecjalizowane technologie i koniecznością dostosowania pracy do nowych przepisów. W odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej zwraca się uwagę ...

Banki spółdzielcze, prowadząc działalność proekologiczną, realizują założenia społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Wpisują się zarazem w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Idea ta zaowocowała m.in. przyjęciem przez Komisję Europejską w 2012 roku strategii: „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”. Ważnym elementem owego projektu jest respektowanie wymogów ochrony środowiska naturalnego. Spełnianie tych postulatów przez banki można sprowadzić do ...

W dniu 4 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności zapoznanie się z zadaniami banków spółdzielczych wynikającymi z rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prezentacja wyników badań na temat sytuacji klientów sektora agro w bankach spółdzielczych. ...

W dniu 13 czerwca br. w Teatrze im. Adama Mickiewicza odbył się jubileusz 55- lecia Banku Spółdzielczego w Konopiskach. ...

IPS (Institutional Protection Scheme), czyli rodzaj systemu ochrony płynności finansowej i wypłacalności dla ściśle ze sobą współpracujących banków spółdzielczych, został wdrożony przez grupę SGB i grupę BPS po ustanowieniu regulacji unijnych i znowelizowaniu Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych w listopadzie i grudniu 2015 roku. ...

W dniu 28 czerwca br. KZBS wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego KNF w sprawie umożliwienia bankom spółdzielczym samodzielnie, ewentualnie w oparciu o analizy i wsparcie ze strony banków zrzeszających lub systemów ochrony instytucjonalnej, określania minimalnego poziomu kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. W oparciu o liczne sygnały płynące do Związku od banków spółdzielczych dotyczące wątpliwości związanych z przyjmowaniem przez nie, w przypadku ...

Dnia 21 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy. Uczestnicy zebrania zatwierdzili sprawdzanie finansowe Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z działalności Zarządu. Jednogłośnie udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Kluczowym elementem zebrania były wybory Rady Nadzorczej. ...

Podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej 2018, w dniu 20 czerwca br. w Warszawie, ogłoszono wyniki XVII edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Jak co roku, organizatorem Konkursu jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. W trakcie wydarzenia Przewodniczący Jury Konkursu, prof. dr hab. Sławomir Juszczyk, przypomniał zasady Konkursu, jego cele i przedstawił Jury, w którym zasiedli: prof. dr hab. Sławomir ...

Dziś, 20 czerwca miała miejsce inauguracja XXII edycji Święta Spółdzielczości Bankowej. Organizatorami wydarzenia są KZBS, banki zrzeszające oraz lokalne banki spółdzielcze. Święto objęte zostało patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Patronem merytorycznym jest Program Polska Bezgotówkowa. ...

Ponad 1,5 tys. polskich urzędów przystąpiło do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. To 60% wszystkich urzędów w Polsce. Program realizowany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Programem zajmuje się powołana z inicjatywy ZBP Fundacja Polska Bezgotówkowa. Przedsiębiorcy otrzymali już bezpłatnie ponad 38 tys. terminali płatniczych. Trzy czwarte z nich jest ...