BNP Paribas Obligacji z nagrodą Alfa 2019

BNP Paribas Obligacji z nagrodą Alfa 2019

Fundusz BNP Paribas Obligacji prowadzony przez BNP Paribas TFI został wyróżniony prestiżową nagrodą Alfa 2019, w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych długoterminowych.

Nagrodzony Alfą 2019 fundusz wypracował w ubiegłym roku stopę zwrotu na poziomie 4,2%, podczas gdy średnia rynkowa wyniosła 1,3%. Fundusz funkcjonuje od końca marca 2016 r. i od tego czasu do końca 2019 r. dał zarobić inwestorom 12,6% podczas gdy średnia stopa zwrotu w tym okresie dla porównywalnych funduszy wynosiła nieco ponad 9,5%, wynika z informacji gromadzonych przez Analizy Online.

 Nagroda Alfa 2019 dla naszego funduszu to potwierdzenie sprawdzonej polityki inwestycyjnej BNP Paribas TFI. Aktywnie szukamy możliwości wypracowania atrakcyjnej, długoterminowej stopy zwrotu dla naszych klientów przy konserwatywnym podejściu do ryzyka – informuje Jarosław Skorulski, prezes BNP Paribas TFI.

BNP Paribas Obligacji jest funduszem otwartym. Według stanu na koniec lutego 2020 ok. 94% aktywów funduszu ulokowane było w papiery dłużne, 3% stanowiły jednostki innych funduszy, a 3% stanowiły pozostałe inwestycje, dopuszczone polityką inwestycyjną funduszu. Fundusz ma charakter otwarty, minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 zł zaś kolejne mogą wynosić 100 zł. Zarządzają nim Grzegorz Dobek – Główny Zarządzający Instrumentami Dłużnymi, Piotr Zagała, Konrad Strzeszewski, Michał Wiernicki i Wojciech Woźniak.

Nagroda Alfa przyznawana jest od 2013 r. przez branżowy portal Analizy Online. Przyznawana jest funduszom, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Wyróżniane są najlepsze fundusze inwestycyjnego w minionym roku w jednej z 9 najpopularniejszych grup funduszy. Metodologia przyznawania nagrody bazuje na analizie ilościowej, która skupia się na ocenie efektywności (mierzonej poprzez wskaźnik information ratio). Największe znaczenie mają wyniki osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, ale nie bez wpływu na ostateczny rezultat pozostają też stopy zwrotu i ich zmienność z lat poprzednich. Dodatkowo prowadzona jest też weryfikacja jakościowa, która m.in. zapewnia porównywalność ocenianych produktów.


BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność na polskim rynku kapitałowym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (Decyzja KNF z dnia 16.06.2010 r.). Wcześniej w latach 1992-2010 Towarzystwo funkcjonowało na polskim rynku jako dom maklerski.

Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta BNP Paribas TFI SA obejmuje kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym – polskim i za granicą. Naszym Klientom oferujemy fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte.BNP Paribas TFI S.A. jest częścią międzynarodowej grupy finansowej BNP Paribas.