KNF o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Informację o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2018 r.

Na koniec czerwca 2018 r. działało 550 banków spółdzielczych, z czego 350 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 198 w SGB-Banku SA w Poznaniu. Poza zrzeszeniami działają Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Spośród 550 banków spółdzielczych 489 banków było uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (294 ze zrzeszenia BPS, 195 ze zrzeszenia SGB). Poza IPS funkcjonowało 61 banków spółdzielczych. Banki IPS skupiały 88,9% wszystkich banków spółdzielczych i dysponowały 81,7% aktywów sektora.

W 2018 r. zrzeszenia banków spółdzielczych w obecnej postaci przestaną istnieć. Artykuł 22b ust. 12 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych stanowi, co następuje: W zrzeszeniu, w którym został utworzony system ochrony do którego przystąpił bank zrzeszający, dotychczasowa umowa zrzeszenia w odniesieniu do banków, które nie przystąpiły do systemu ochrony, wygasa w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy systemu ochrony.

Sektor spółdzielczy na tle sektora bankowego

Sektor spółdzielczy ma dość stabilny udział w rynku bankowym, wyjąwszy udział w kredytach dla sektora samorządowego, gdzie odnotowano silny wzrost. Zmniejszenie udziału w 2015 r. spowodowane było głównie wpłatami środków do BFG z tytułu FOŚG. Natomiast w 2016 r. przyrost udziału w wyniku finansowym spowodowany był przede wszystkim otrzymaniem przez obydwa banki zrzeszające ekwiwalentu finansowego wynikającego z posiadanych udziałów w Visa Europe.

Warto zwrócić uwagę na znaczenie sektora spółdzielczego w obsłudze samorządów: wysoki udział w depozytach oraz rosnący udział w kredytach. Trzeba również zwrócić uwagę na szybszy przyrost należności zagrożonych w sektorze spółdzielczym w porównaniu do sektora bankowego ogółem.


Całość tutaj: Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych