Komunikat z 415. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat z 415. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego.

– Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie: Izabeli Ochojskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Izabela Ochojska nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku określona w art. 22b ust. 3 pkt 1) ustawy Prawo bankowe.

– Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na połączenie Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Kłomnicach (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

– Komisja, po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, jednogłośnie zatwierdziła Grupowy Plan Naprawy Systemu Ochrony SGB.

źródło: KNF