Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 25 października br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Wzięło w nim udział 218 pełnomocników Członków Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni SOZ BPS zatwierdziło Sprawozdanie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2017 r. obejmujące zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat ryzyka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło także zmiany Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Zmiany Umowy wynikały z konieczności dostosowania zapisów Umowy do zmienionych przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, a także Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS doprecyzowując przepisy w zakresie kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Pełnomocnicy Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS wyrazili także opinię w sprawie zapisów „Jednolitych zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”.

Zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdanie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2017 r. obejmujące zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat ryzyka, zostanie zgodnie z wymogami prawa, opublikowane na stronie internetowej Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS www.sozbps.pl.