FLBS: Bankowość spółdzielcza w dobie rosnącej konkurencji na rynku finansowym

FLBS: Bankowość spółdzielcza w dobie rosnącej konkurencji na rynku finansowym

Wczoraj- 18 września, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, uroczystym słowem wstępu powitał zebranych gości na 20. już Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podczas swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na konieczność zmodyfikowania obecnej polityki państwa w stosunku do całego sektora bankowego.

Prezes ZBP wyraził zaniepokojenie mówiąc o bankach spółdzielczych, które nie przystąpiły do systemów ochrony instytucjonalnej IPS. Bowiem kłopoty finansowe nawet jednego z nich, mogą być zagrożeniem dla całego sektora.

Banki spółdzielcze cieszą się zaufaniem

Anna Trzecińska, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego w swoim wystąpieniu mówiła o zaufaniu deponentów do banków spółdzielczych. Zwróciła uwagę na fakt, że sektor spółdzielczy ma duży udział w kredytowaniu rolników. Jak podkreśliła- 1/3 placówek bankowych w naszym kraju należy obecnie do banków spółdzielczych, a ich liczba zmniejsza się wolniej niż w przypadku banków komercyjnych. Zaznaczyła również, że banki spółdzielcze są istotnym graczem na rynku usług finansowych, namawiając banki działające poza IPS do szybkiego wyboru drogi biznesowej.

KNF niepokoi odpływ udziałowców z banków spółdzielczych

Następnie głos zabrał Paweł Rudolf, dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który stwierdził, że Urząd niepokoi odpływ udziałowców z banków spółdzielczych, w związku z czym luzowana jest polityka wypłacania dywidendy. Według niego działania IPS są dobrym rozwiązaniem dla bs-ów.

O sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w zrzeszeniach mówił dr Sławomir Czopur, prezes zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i dr Adam Skowroński, prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Dr Czopur przypominał, że dopiero po transformacji gospodarczej mogło dojść do odbudowania sektora bankowości spółdzielczej. Wspomniał również o tym, że w ciągu trzech lat funkcjonowania Systemu Ochrony BPS zgromadzono fundusze, które pozwolą zapobiec zagrożeniom nawet przy najgorszym scenariuszu. Dr Adam Skowroński mówił na temat dynamiki kredytów, która jest wyższa niż w bankach komercyjnych. Ponadto wyraził wątpliwość czy nie jest z tym związany wyższy apetyt na ryzyko.

Rekomendacje systemów ochrony instytucjonalnej

Rekomendacje systemów ochrony instytucjonalnej dla banków spółdzielczych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym w świetle dotychczasowych doświadczeń przedstawili Wiesław Żółtkowski, wiceprezes zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Michał Ołdakowski, wiceprezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Podczas wystąpienia Wiesław Ziółkowski poruszył temat braku kompetencji po stronie regulatorów, jeśli chodzi o zrozumienie specyfiki działania banków spółdzielczych. Nie zawsze zachodzi odpowiednia wymiana informacji pomiędzy instytucjami nadzorującymi i między bankami spółdzielczymi. Warto stworzyć systemy, które tworzyłyby raporty o sytuacji ekonomicznej danego banku.

Michał Ołdakowski natomiast, poruszył temat depozytów administracji lokalnej nieobjętej zabezpieczeniami BFG. Mówił również o potrzebie sensownej relokacji kapitału w ramach IPS. Z przeprowadzonych audytów wynika, że konieczne jest m.in. podniesienie bezpieczeństwa IT w bankach. Wg niego ważna jest automatyzacja procesów w tym procesów obsługi klientów.


źródło: aleBank.pl, Fot. Marzena Stokłosa, Copyright: CPBiI