Platformy crowdfundingowe w rozwoju FinTech

Crowdfunding

Komisja Europejska 8 marca 2018 roku przedstawiła strategię na rzecz europejskiego rozwoju środowiska FinTech – „FinTech Action Plan”, której celem jest stworzenie warunków do powstawania i wdrażania innowacyjnych technologii płatniczych, zwiększenia bezpieczeństwa transakcji finansowych oraz ujednolicenia i uregulowania przepisów prawnych dla budowania platform crowdfundingowych (w ramach finansowania społecznościowego), ułatwiających nawiązywanie współpracy małym przedsiębiorstwom oraz profesjonalnym i nieprofesjonalnym inwestorom. Finansowanie i pożyczki społecznościowe bezpośrednio łączą oszczędności z inwestycjami i zwiększają szanse wejścia na rynek innowacyjnym przedsiębiorstwom, małym i średnim firmom, szczególnie start-upom.

Komisja Europejska zaproponowała stosowanie ogólnoeuropejskiego znaku jakości dla platform, tak, aby licencje uzyskane przez platformy crowdfundingowe na prowadzenie działalności w jednym kraju, rozciągały taką zgodę na pozostałe państwa UE, a ich autoryzacja poprzez specjalny paszport europejski wydany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), doprowadziła do łatwiejszego prowadzenia akcji crowdfundingowych na terenie UE, także poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych i nakładów środków finansowych związanych z przestrzeganiem zróżnicowanych w zależności od kraju przepisów. To także część strategii dążącej do zbudowania jednolitego rynku cyfrowego w całej Europie. Obecnie finansowanie crowdfundingowe jest mocno rozdrobnione w porównaniu z krajami spoza UE utrzymującymi się w światowej czołówce gospodarczej.

„FinTech Action Plan” od strony usługodawców i inwestorów

Dotychczas niektóre państwa europejskie miały własne ograniczenia dla crowdfundingu udziałowego i dłużnego a inne ich nie wprowadziły, ale respektowały europejską dyrektywę MiFID2 i jej regulacje dotyczące crowdfundingu udziałowego. „FinTech Action Plan” jest skierowany do usługodawców crowdfundingowych udziałowych prowadzących zbiórki funduszy z zagwarantowaniem inwestorom zwrotu zainwestowanych środków i poszerzenia kapitału w formie udziałów lub obligacji albo do usługodawców dłużnych zapewniających świadczenia zwrotne w zamian za świadczenia inwestora. Nie dotyczy usługodawców crowdfundingu dotacyjnego opierającego się na przyznawaniu nagród oraz akcji crowdfundingowych z osobami fizycznymi jako beneficjentami. Nowe regulacje prawne nie będą obowiązywały w kampaniach crowdfundingowych o wartości powyżej 1 mln euro.

ESMA ochrania interesy inwestorów finansujących tego typu przedsięwzięcia i m.in. sprawdza przeszłość usługodawców. Osoby zarządzające platformami crowdfundingowymi nie mogą być wcześniej skazane za jakiekolwiek przestępstwa gospodarcze, związane z prawem upadłościowym, praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Usługodawcy będą musieli postępować zgodnie z zasadą wykluczającą konflikt interesu, co oznacza, że nie wolno im finansowo uczestniczyć w żadnym projekcie, którego dotyczy działalność platformy, przedstawiać projektów swoich udziałowców posiadających więcej niż 20% udziałów, osoby zarządzające i podwładnych.

Idea crowdfundingu cieszy się w Polsce dużą popularnością, a Polacy bardzo chętnie wspierają przez internet, nawet drobnymi sumami, projekty indywidualne i biznesowe, inicjatywy społeczne lub akcje charytatywne. Wartość polskiego rynku crowdfundingowego w 2017 roku oszacowano na 200 mln zł i prawdopodobnie wzrośnie ona w bieżącym roku.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia