Syntetyczna informacja o kierunkach podziału zysku banków spółdzielczych za 2017 r.

Podczas 402. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, które odbyło się 4 września br. Komisja zapoznała się z informacją o podziale zysku wypracowanego przez banki spółdzielcze w 2017 r.

Zgodnie z treścią uchwał podjętych w 2018 r. do podziału przeznaczono 739,0 mln zł zysku netto wypracowanego w 2017 r. (o 15,6% więcej niż rok wcześniej). Zysk netto za 2017 r. wykazały 544 banki spółdzielcze (spośród 553 działających). Na koniec 2017 r. stratę wykazało 9 banków, łącznie na kwotę 81,5 mln zł.

Odsetek zysku przeznaczony na wzrost funduszy w 2018 r. w bankach spółdzielczych był wyższy niż w 2017 r. o 1,5 pkt. proc. i wyniósł 96,8%. Dywidendę wypłaciło 90 spośród 481 banków spółdzielczych, które spełniły kryteria wypłaty dywidendy. Odsetek wypłaconej dywidendy wyniósł 0,7% zysku do podziału.

Syntetyczna informacja o kierunkach podziału zysku banków spółdzielczych za 2017 r.


źródło: KNF