Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Asia business man hand using laptop on table in coffee shop with vintage toned filter.

Realizacja głównych celów Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) ma poprzez cyfryzację przyczynić się do szybszego rozwoju gospodarczego kraju i łatwiejszego funkcjonowania ludzi we współczesnym świecie, a co za tym idzie, do poprawy jakości życia.

Głównymi założeniami POPC są: szeroki dostęp do szybkiego internetu dla każdego obywatela (100% gospodarstw domowych korzystających z internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s), e-usługi publiczne efektywne i przyjazne użytkownikom (zwiększenie do 45% odsetka ludzi i do 91,5% odsetka przedsiębiorców wykorzystujących drogę internetową w kontaktach z administracją publiczną oraz do 80% odsetka użytkowników internetu pozytywnie oceniających możliwość znalezienia i doboru informacji zamieszczanych przez sektor publiczny na platformach internetowych) i edukacja społeczeństwa, aby zwiększyć poziom kompetencji cyfrowych i jak najbardziej zminimalizować wykluczenie cyfrowe (zwiększenie do 81% odsetka osób regularnie korzystających z internetu oraz do 45% odsetka ludzi mających podstawowe lub większe niż podstawowe umiejętności cyfrowe).

Technologie informacyjno-komunikacyjne mają znaleźć zastosowanie nie tylko w e-administracji, ale i w e-uczeniu się, e-włączeniu społecznym, e-kulturze i e-zdrowiu. POPC opiera się na 4 osiach priorytetowych finansowania, które tworzą: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, „E-administracja i otwarty rząd”, „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” i „Pomoc techniczna”.

Odbiorcy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa stanowi obecnie główne źródło dotacji unijnych na budowę sieci szerokopasmowych w Polsce, docierających zarówno do gospodarstw domowych jak i placówek oświatowych, przede wszystkim na tzw. białych obszarach NGA (Next Generation Access), czyli tam, gdzie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej dostęp do internetu o wspomnianej już wcześniej przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i 100 Mb/s dla placówek oświatowych.

Umiejętne korzystanie z sieci internetowej wiąże się nie tylko z uzyskaniem korzyści ekonomicznych, ale w dalszej perspektywie z rzeczywistym wpływem na konkurencyjność polskiej gospodarki. Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest skierowany do: przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek administracji rządowej i jednostek im podległych, jednostek naukowych, konsorcjów jednostek naukowych z przedsiębiorcami, organizacji pozarządowych lub jednostek naukowych, państwowych organizacji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Uzupełnieniem POPC są nadal Regionalne Programy Operacyjne, w których można uzyskać unijne środki na rozwój e-usług publicznych i kompetencji cyfrowych w szkołach oraz digitalizację zasobów.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia