Wzrósł wynik finansowy netto sektora bankowego w I kwartale tego roku

2018 year profit growth chart, Business, finance and investment concept on virtual screen. Goals setting on improvement

Wynik finansowy netto w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, na co składały się (615 banków, które przekazały dane) zyski netto 599 banków w kwocie 3,5 mld zł oraz straty netto o wartości 0,2 mld zł 16 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 2 banki spółdzielcze).

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9,5% do poziomu 11,06 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 2,7% do 3,3 mld zł. Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wynik z tytułu różnic kursowych netto powiększył się o 6,4% osiągając wartość 1 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 39,6% i wyniosły 0,2 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 5,7% do 9,12 mld zł w tym koszty pracownicze stanowiły 46,8% tych kosztów, tj. 4,27 mld zł (wzrost o 7,1%).

Kapitały własne zwiększyły się o 7% do 202,2 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 11,2%

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 marca 2018 r. wyniosła 1 813,5 mld zł i była o 5,1% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, ich wartość wyniosła 1 286,2 mld zł (wzrost o 3,3%) i stanowiły one 70,9% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Osiągnęły one wartość 1 549 mld zł (o 5% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,4% pasywów.

GUS podał, że kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu wg stanu na koniec marca br. wyniosły 1 051,3 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 3,5% w porównaniu do stanu o rok wcześniej.

Według GUS, w porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,5% i spadek depozytów terminowych o 2,5%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,6%, a depozytów terminowych zmniejszyła się o 4,9%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 11,4%, a depozytów terminowych tego sektora o 14,0%.

Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,6 pkt proc. (do 42,0%). W sektorze niefinansowym udział depozytów terminowych obniżył się o 4,1 pkt proc. (do 39,8%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych udział depozytów terminowych zwiększył się o 0,5 pkt proc. (do 62,4%).

Mniejsza liczba banków spółdzielczych
Działalność operacyjną w końcu marca 2018 r. prowadziło 616 banków, tj. o 6 mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie liczby banków ogółem było wynikiem zmniejszenia się liczby banków spółdzielczych do 552, z powodu połączenia się 6 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 64. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 29 (o 1 więcej – jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przekształcony w oddział instytucji kredytowej, a także działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli).

Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 50 (o 2 mniej – podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od zagranicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku).

źródło: ISBnews
fot. fotolia