Skrócony czas odpowiedzi na reklamacje klientów

Young business man hand writing paper in the office with sunlight. Vintage toned filter.

20 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która wdraża w Polsce unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych PSD2.

Wśród wielu zmian, jakie wprowadza przedmiotowa Ustawa, warto zwrócić uwagę na to, iż do 15 dni roboczych skrócony został termin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami płatniczymi. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja musi zostać rozpatrzona w ciągu 35 dni roboczych od dnia otrzymania. W razie braku odpowiedzi reklamacja musi zostać uwzględniona na korzyść klienta. Obecnie instytucje finansowe mają 30 dni na rozpatrywanie reklamacji.

Drugą ważną zmianą, jaką wprowadza Ustawa jest zmniejszenie odpowiedzialności klientów za nieautoryzowane transakcje, np. w sytuacji kradzieży karty płatniczej. Od momentu zgłoszenia utraty karty pełna odpowiedzialność za wszystkie nieautoryzowane transakcje spoczywa, tak jak dotychczas, na banku. Obniżona została natomiast kwota odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje wykonane w okresie do momentu zgłoszenia utraty karty. Dotychczas klient odpowiadał za nie do kwoty 150 euro. Dyrektywa PSD2 zmniejsza tę kwotę do 50 euro.

Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy, „Dostawcy usług płatniczych prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność w zakresie usług płatniczych są obowiązani, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosować swoją działalność w zakresie usług płatniczych do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

KZBS zwraca uwagę banków spółdzielczych na konieczność wprowadzenia zmian w regulacjach wewnętrznych w tym zakresie.

źródło: KZBS
fot. fotolia