Kontrowersje w Zarządzie oraz postępowanie prokuratorskie przyczyną obniżenia ratingu Banku SGB

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany SGB-Bankowi o jeden stopień z BB- do B+. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

W kontekście dokonanych w ostatnim czasie zmian w zarządzie SGB-Banku (w tym powołania przez radę nadzorczą banku w kwietniu 2018 r. nowego prezesa zarządu) EuroRating do czynników negatywnych zalicza m.in. kontrowersje związane z powołanym przez radę nadzorczą poprzednim kandydatem na prezesa (którego zatwierdzenia ostatecznie odmówiła Komisja Nadzoru Finansowego) oraz prowadzone przez prokuraturę postępowanie z zawiadomienia SGB-Banku związane z działalnością członków poprzedniego zarządu banku.

„Obniżenie ratingu SGB-Banku związane jest głównie z pogarszającymi się wynikami finansowymi banku. W roku 2017 po raz trzeci z kolei wynik netto uległ obniżeniu – tym razem już do symbolicznie dodatniego poziomu 3,3 mln zł. Kolejny spadek wyniku finansowego był rezultatem zarówno obniżenia wyniku na działalności bankowej, jak i wzrostu kosztów działania banku (w tym m.in. obowiązkowych opłat)”– podała agencja.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że jakkolwiek już w poprzednich latach wskaźnik rentowności aktywów (ROA) SBG-Banku utrzymywał się na generalnie niskich poziomach (ok. 0,4%), to bieżąca już bardzo niska wartość tego wskaźnika (0,02%) oraz jego spadkowa tendencja, jaka występuje od trzech lat, rodzi obawy przed ryzykiem generowania przez bank w kolejnych latach strat.

Słabe wyposażenie banku w kapitał własny

Agencja podkreśla, że w przypadku SGB-Banku zdolność do wypracowywania dodatnich wyników finansowych i ich akumulowania ma szczególnie istotne znaczenie, z uwagi na bardzo słabe wyposażenie banku w kapitał własny. W tym kontekście EuroRating negatywnie ocenia również fakt, że – pomimo dokapitalizowania banku w 2017 roku kwotą 55,6 mln zł – na skutek jednoczesnego 12-procentowego wzrostu wartości aktywów banku, wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym utrzymał się na bardzo niskim poziomie 4,1% (analogicznym jak w 2016 roku), podczas gdy w poprzednich latach wynosił on ok. 5,0-5,5%.

„Do czynników ryzyka EuroRating zalicza także bardzo krótką średnią zapadalność zobowiązań banku. Zdecydowaną większość pasywów (83%) SGB-Banku stanowią środki pozyskane od zrzeszonych banków spółdzielczych, z czego aż 62% stanowią lokaty overnight i depozyty o terminach zapadalności do 1 miesiąca (nie występują przy tym depozyty o terminach zapadalności powyżej 12 miesięcy). Agencja bierze pod uwagę fakt, że aktywa SGB-Banku charakteryzują się ogólnie stosunkowo wysoką płynnością, jednak należy założyć, że w sytuacji kryzysowej ewentualna konieczność szybkiej sprzedaży części aktywów mogłaby dla banku wiązać się z ryzykiem poniesienia strat”.


źródło: ISBnews, fot. SGB Bank