Minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego określone przez banki spółdzielcze. Stanowisko KZBS

W dniu 28 czerwca br. KZBS wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego KNF w sprawie umożliwienia bankom spółdzielczym samodzielnie, ewentualnie w oparciu o analizy i wsparcie ze strony banków zrzeszających lub systemów ochrony instytucjonalnej, określania minimalnego poziomu kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.

W oparciu o liczne sygnały płynące do Związku od banków spółdzielczych dotyczące wątpliwości związanych z przyjmowaniem przez nie, w przypadku kredytów detalicznych udzielanych na okres powyżej 5 lat oraz kredytów hipotecznych, zbyt niskich kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, tj. poniżej minimum socjalnego ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, KZBS zwrócił uwagę, iż zapisy Rekomendacji T, która dotyczy tego tematu, nie stanowią wprost o obowiązku przyjmowania standardu minimum socjalnego w procesie oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych. Praktyka stosowana przez banki spółdzielcze pokazuje równocześnie, że kryterium minimum socjalnego, publikowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, nie uwzględnia specyfiki różnych regionów kraju, gdzie rzeczywiste koszty utrzymania są niższe od średnich krajowych (dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich). Stosowanie przez banki jednolitego minimum socjalnego może skutkować wykluczeniem wielu osób z możliwości korzystania z usług bankowych i prowadzić w konsekwencji do wzrostu zadłużania się poza sektorem bankowym.

KZBS zwrócił się w związku z tym z prośbą o przeanalizowanie przez UKNF tego problemu tak, aby banki mogły samodzielnie określać minimalny poziom kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, biorąc pod uwagę specyfikę regionu, w którym prowadzą działalność.

źródło: KZBS