XXVIII Walne Zgromadzenie Członków KZBS

W dniu 20 czerwca br. w Hotelu Sangate w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Walne Zgromadzenie obradowało w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu i Rady za 2017 rok. Delegaci udzielili absolutorium władzom Związku oraz podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zmian Statutu KZBS dotyczących m.in. wprowadzenia zapisów na temat tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych, które mają na celu usunięcie wątpliwości w sprawie wykorzystywania funduszy własnych Związku oraz uwzględnienia możliwości powoływania przez Radę KZBS Komisji Mediacyjnej.

Prezes Zarządu KZBS podziękowała wszystkim uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członkom za aktywny udział i zaangażowanie w sprawy Związku.

Osobne podziękowania skierowano również do Partnerów WZ KZBS, którymi byli:

  • Biuro Informacji Kredytowej – Partner Generalny;
  • MalComm – Partner.

źródło: KZBS