Banki spółdzielcze poza strukturami IPS? Według NBP to zjawisko niepokojące

Sektor banków spółdzielczych jako całość funkcjonuje stabilnie, aczkolwiek istnieją słabsze podmioty, które powinny zintensyfikować działania naprawcze – tak NBP oceniło sytuację na rynku bankowym, w czerwcowym raporcie „o stabilności systemu finansowego”.

Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS) w bankowości spółdzielczej są pozytywne, dlatego pozostawanie szeregu banków spółdzielczych poza strukturami IPS jest zjawiskiem niepokojącym, w szczególności ze względu na wygasanie pod koniec 2018 r. dotychczasowych umów zrzeszenia – podkreślił w raporcie NBP.

Kluczowa rola banków zrzeszających w IPS i ich silne powiązania depozytowe z bankami spółdzielczymi wskazują na wagę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tych banków, między innymi przez wysoką jakość zarządzania ryzykiem i adekwatne wyposażenie w kapitał. W tym kontekście banki pozostające poza IPS stoją przed koniecznością podjęcia niezwłocznie działań, które zapewnią do końca roku zgodność ich funkcjonowania z wymogami ustawowymi – czytamy dalej.

Stabilna sytuacja na rynku

Mimo wszystko, autorzy raportu podkreślają, że dotychczasowe działania związane z funkcjonowaniem systemów ochrony instytucjonalnej w bankowości spółdzielczej są pozytywne i świadczą o skuteczności utworzonych tam mechanizmów stabilnościowych.

Banki spółdzielcze, w większości przypadków, spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. Tym niemniej niska efektywność związana z modelem biznesowym tego sektora i niskim poziomem jego integracji stanowią wyzwanie dla zyskowności banków spółdzielczych, szczególnie w środowisku niskich stóp procentowych oraz dla ich zdolności do rozwoju w średnim terminie – oceniają.

Jednocześnie NBP podkreśla, że niepokojącym zjawiskiem jest stosunkowo słaba jakość i relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego, przy niskim poziomie pokrycia kredytów zagrożonych odpisami. Za negatywne należy również uznać niższe niż średnie w systemie, wskaźniki zyskowości i kapitałowe banków zrzeszających.

źródło: ISBnews
fot. fotolia