Nowa Rada Nadzorcza Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

W czwartek 7 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku, uchwalono kierunki rozwoju działalności na rok bieżący i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci reprezentujący wszystkie grupy członkowskie oraz zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciel Banku Zrzeszającego Mieczysław Maślanka – Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A.
Zebranych gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kocój, który otworzył obrady ZP. Prezes Zarządu Banku Stanisław Kłapeć przedstawił sprawozdanie z działalności Nadsańskiego Banku Spółdzielczego za 2017 rok, a Wiceprezes Zarządu Elżbieta Kochan przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kocój przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok oraz podsumował jej 4-letnią kadencję, dziękując wszystkim Członkom za rzetelną pracę.

Podjęte uchwały

Podczas Zebrania Przedstawicieli podjęto liczne uchwały. Zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok, udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu, podjęto uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz zysku z lat ubiegłych, jak również uchwalono kierunki rozwoju działania Banku na 2018 rok.

Nowa Rada Nadzorcza
Istotnym punktem obrad były wybory nowej Rady Nadzorczej Banku. Po dokonanej przez Komisję ds. odpowiedniości ocenie kandydatów na Członków Rady, Zebranie Przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej na lata 2018-2022 wybrało następujące osoby: Kocój Andrzej – Przewodniczący, Kluk Janusz, Chodara Krystyna, Cisek Stanisław, Jędrzejec Andrzej, Korzeń Maria, Pielaszkiewicz Halina, Brzozowski Zbigniew, Plichta Bogdan.

Obrady Zebrania Przedstawicieli zakończyło wystąpienie Prezesa Zarządu Stanisława Kłapeć, który skierował szczególne podziękowania do Rady Nadzorczej za czteroletnią, owocną współpracę. W imieniu Zarządu i pracowników złożył gratulacje nowo wybranej Radzie oraz wyraził przekonanie, że jej kadencja będzie okresem dalszego rozwojowi Banku.

źródło: www.sanbank.pl