Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. za rok obrotowy

Double exposure of city and graph on rows of coins for finance and banking concept

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) przekazuje skonsolidowany raport roczny zawierający dane finansowe skonsolidowane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Bank informuje, iż do dnia publikacji niniejszego raportu nie została wydana opinia Rady Nadzorczej Banku, o której mowa w §15 ust. 1 pkt 8 odpowiednio Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Wskazana powyżej opinia zostanie opublikowana niezwłocznie po jej wydaniu.

raport tu: raport_okresowy_roczny_zawierajacy_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe
fot: fotolia