Krajowy Rejestr Zadłużonych. Rząd przyjął projekt ustawy

Hand of businessman open pocket, no money, Financial concepts and expenditures,

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja przewiduje m.in. ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców.

„Jest to odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej. Przewidziano także powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Będzie on jawny, co oznacza, że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internet” – podało CIR.

Najważniejsze propozycje:
– wprowadzano obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców, wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną – umożliwi to automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego drogą elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie;

– jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych doręczeń, co znacznie przyspieszy komunikację uczestników postępowania z sądem;

– od powyższej zasady zaproponowano wyjątek umożliwiający składanie wniosków poza systemem teleinformatycznym – pracownicy, wierzyciele alimentacyjni oraz dłużnicy będący konsumentami będą mogli składać wnioski papierowe oraz ustnie w biurze podawczym każdego sądu (tożsamość składającego będzie sprawdzał i potwierdzał pracownik sądu, a pracownik biura podawczego będzie wprowadzał dane do systemu);

– akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych będą prowadzone w formie elektronicznej – dostęp do nich będzie możliwy zarówno w czytelni akt w sądzie, jak i przez stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego;

– zrezygnowano z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

– wprowadzono obowiązek składania pism na formularzach określonych w systemie teleinformatycznym, które będą miały charakter obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania;

– wprowadzono zasadę przygotowania sprawozdań okresowych oraz końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie teleinformatycznym, i na bieżąco aktualizowanego, spisu masy upadłości oraz spisu wierzytelności;

– zaproponowano utworzenie jednego konta dla danego podmiotu, które pozwoli na komunikację z sądem w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz rejestrowych;

– w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane dane osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja, podano w komunikacie.

„Oczekiwane rezultaty:
– wyeliminowanie publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpłynie na zwiększenie oszczędności przedsiębiorców i obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla uczestników tych postępowań (szacuje się, że będzie to ok. 3,6 mln zł rocznie);

– ograniczenie o 99% liczby korespondencji wysyłanej do uczestników postępowania w formie papierowej, co wpłynie na obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego dla organów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (szacuje się, że będzie to ok. 10,8 mln zł rocznie);

– skrócenie o 80% czasu od wydania orzeczenia do jego wysyłki oraz wyeliminowanie opóźnień w doręczaniu korespondencji;

– ułatwienie dostępu do akt sądowych i znaczne skrócenie czasu potrzebnego na dostęp do danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych (w tym dostęp dla osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się lub wymagających zwiększonej elastyczności czasu pracy – np. opiekujących się bliskimi wymagającymi stałej lub zwiększonej opieki bądź osób z niepełnosprawnościami)”.

Według CIR, zaproponowane rozwiązania będą wsparciem w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i pomogą zapobiec jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza utrzymanie miejsc pracy oraz – co do zasady – możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lutego 2019 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

źródło: ISBnews