KE: Polska spełnia 2 z 4 kryteriów niezbędnych do przyjęcia euro

KE: Polska spełnia 2 z 4 kryteriów niezbędnych do przyjęcia euro

Polska spełnia obecnie 2 z 4 kryteriów z Maastricht, wymaganych do przyjęcia euro: dotyczące stabilności cen oraz finansów publicznych, podała Komisja Europejska w „Convergence Report 2018”. Polska nie spełnia kryteriów dotyczących kursu walutowego oraz długoterminowych stóp procentowych; ponadto legislacja w Polsce nie jest w pełni kompatybilna z „Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (TFEU).

Warunki spełniane przez Polskę:

  1. „Polska spełnia kryterium stabilności cen. Średnia stopa inflacji w Polsce w ciągu 12 miesięcy do marca 2018 r. wyniosła 1,4%, poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 1,9%. Oczekuje się, że pozostanie poniżej wartości referencyjnej w kolejnych miesiącach” – czytamy w raporcie.
  2. Polska spełnia kryterium dotyczące finansów publicznych i nie podlega procedurze nadmiernego deficytu, stwierdzono także.

„Jednakże, opierając się na ocenie z Programu Konwergencji 2018, istnieje ryzyko znacznego odchylenia od wymogów Paktu Stabilności i Rozwoju w 2018 r., a więc w 2018 r. niezbędne będą kolejne środki, aby spełnić zapisy Paktu” – wskazano w raporcie.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego spadł do 2,3% PKB w 2016 r. z 2,6% PKB rok wcześniej oraz do 1,7% PKB w 2017 r. W swoich wiosennych prognozach Komisja Europejska podała, że oczekuje tego wskaźnika na poziomie 1,4% PKB w tym i przyszłym roku. Zadłużenie sektora ma spaść do 49,1% PKB w 2019 r. z 50,6% w 2017 r.

Warunki, których Polska nie spełnia:

  1. Polska nie spełnia kryterium kursu walutowego, ponieważ nie uczestniczy w mechanizmie kursowym (ERM II).
  2. Polska nie spełnia także kryterium długoterminowych stóp procentowych – średni ich poziom w okresie 12 miesięcy do marca br. wyniósł 3,3% wobec wartości referencyjnej wynoszącej 3,2%, podano także.

„Legislacja w Polsce, – w szczególności Ustawa o Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz Konstytucja RP – nie są w pełni kompatybilne z art. 131 TFEU” – czytamy też w raporcie.

Przystąpienie do strefy euro to otwarty proces oparty na określonych zasadach. Sprawozdanie sporządzono w oparciu o kryteria konwergencji, czasami nazywane „kryteriami z Maastricht”, określone w art. 140 ust. 1 „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (TFUE). Kryteria konwergencji obejmują: stabilność cen, zdrowe finanse publiczne, stabilność kursu wymiany oraz konwergencję długoterminowych stóp procentowych.


źródło: ISBnews, fot. fotolia